Psykoterapi & KBT

Psykoterapi som behandling

 

Vägen är sällan helt spikrak. Ibland behöver man hjälp att ta nästa steg i livet, att bryta negativa tankemönster eller destruktiva beteenden.. Det är en styrka att då söka hjälp. Kogntitiv beteende terapi (KBT) har god evidens för en rad psykiatriska tillstånd. Jag arbetar evidensbaserat och följer i de fall det går, manualer för att säkerställa bästa behandling. Jag uppdaterar mig på senaste forskning och har kollegial handledning. Jag är medlem i Beteende Terapeutiska föreningen.

 

En terapi hos JW Dialog börjar med en noggrann kartläggning av problemet och därefter görs en individuell behandlingsplan. Vi arbetar gemensamt, något som är kännetecknande för KBT.

.

Exempel på områden där JW Dialog kan vara behjälplig och där KBT har utvärderats vetenskapligt :

 • Oro, ångest
 • Depression
 • Missbruk
 • Ätstörningar
 • Specifika fobier
 • Stress / utbrändhet
 • Relationsproblematik
 • Hälsoångest
 • Paniksyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Tvångssyndrom
 • Personlighetsstörningar
 • Dåligt självförtroende/ låg självkänsla
 • Självutveckling

 

I mitt kontaktnät har jag leg psykologer samt specialiserade psykoterapeuter inom olika tekniker, och jag hänvisar alltid om det bedöms att problemen är av den art att det krävs specialistvård eller läkarkontakt.

 

 

 

Vad är Kognitiv Beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) en integrativ form av psykoterapi bestående av såväl kognitiva som beteendeinriktade teorier samt analys- och behandlingsmetoder.

De olika KBT-strategierna syftar till att tydliggöra hur patienter ser på sig själv och sin omgivning (kognitioner) samt de sätt på vilket de agerar på omgivningen (beteenden).

Arbetssättet är målinriktat och konkreta mål för terapin är centrala. Detta bidrar till en betoning på möjligheter och förändring och förstärker patientens aktiva roll i det terapeutiska arbetet.

KBT terapeuter arbetar tillsammans med patienten, dvs patienten är aktiv och delger värdefulla insikter om problematiken och arbetar med gemensamt uppsatta hemuppgifter mellan sessionern etc. Terapeuten är aktiv genom att strukturera sessionen, att tillsammans med patienten ansvara för att sätta rimliga hemuppgifter, att lära ut nya färdigheter och genom att ställa sk sokratiska frågor (frågor som manar till eftertanke och får patienten att se nya infallsvinklar) etc.

Hemuppgifter är centrala då en session vanligtvis varar i 45 minuter och för att förändring ska ske, krävs träning under veckan mellan sessionerna. Hemuppgifter där patienten får en möjlighet att på egen hand arbeta med det som är i fokus under sessionerna används därför rutinmässigt. Dessa hemuppgifter kan exempelvis handla om att observera sitt tänkande och agerande, att söka upp fobiska situationer, arbeta med olika typer av självhjälpsmaterial, undersöka tankemönster och prova nya situationer utanför terapirummet.

 

KBT är i de flesta fall att räkna som en kortidsterapi på sessioner mellan ca 7 – 2o. Variationer kan givetvis förekomma och diskuteras alltid i samråd med patient, beroende på terapins målsättning.

 

En vanlig missuppfattning kring KBT är att terapin består av tekniker som är enkla att lära sig. Metodiken är dock inte så enkel som man först kan tro. Utöver djuplodade teoretiska kunskaper är ett kliniskt kunnande samt ett flerårigt handledarskap en viktig förutsättning för att metoderna ska kunna tillämpas korrekt. Därav förespråkar jag alltid att man väljer en legitimerad psykoterapeut som genom en lång utbildning tillgodogjort sig tekniken och teorin.